EKOSOSIAALINEN SIVISTYS, KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA JA KULTTUURINEN OSAAMINEN


Kekriprojekti pähkinänkuoressa


- oppiaineita integroiva monialainen oppimiskokonaisuus
- OPS 2016:n arvoperustan mukainen
- tukee OPS 2016:n valtakunnallisten tavoitteiden mukaisia laaja-alaisia osaamisalueita
- toteuttaa OPS 2016:n toimintakulttuuria ohjaavia periaatteita


Vuoden 2016 perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman toimintakulttuuria esittelevässä luvussa käsitellään opetuksen eheyttämistä ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Jokaisen perusopetuksen oppilaan opintoihin on lukuvuosittain sisällyttävä vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus. Kekriprojekti sopii oivallisesti tähän tarkoitukseen.


Yksi tulevan perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman (OPS 2016) arvoperustan neljästä osa-alueesta on ”Kestävän elämäntavan välttämättömyys”. Sen mukaan perusopetuksen tulee edistää ekososiaalista sivystystä ja kestävää elämäntapaa, jonka osa-alueet ovat ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen. Kekrin teemat kuten sesongin mukainen ruoka, luonnollisen vuodenkierron seuraaminen, ekosysteemin kanssa sopusoinnussa eläminen sekä ylisukupolvinen yhteisöllisyys edustavat kaikki kestävää elämäntapaa, jossa OPS:n mainitsemat ulottuvuudet ovat läsnä.

OPS:n arvoperustaan kuuluu myös osa-alue ”Kulttuurien moninaisuus rikkautena”. Siihen liittyen OPS korostaa, että suomalainen kulttuuriperintö on muodostunut ja muotoutuu eri kulttuurien vuorovaikutuksessa. Kekrin kautta voidaan luontevasti opiskella suomalaisen kulttuuriperinnön muotoutumista viimeisen reilun kolmen vuosituhannen aikana esimerkiksi pohjoisesta pyyntikulttuurista indoeurooppalaisten kontaktien myötä viljelykultuuriksi tai vaikkapa ruokakulttuurin osalta itäisten ja läntisten vaikutteiden välissä.

OPS 2016 määrittelee opetuksen valtakunnallisissa tavoitteissa laaja-alaisen osaamisen alueet, joita on seitsemän. Ensimmäinen on ”Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen”, jossa nähdään inhimilliseen sivistykseen kuuluvan aiempaa selkeämmin terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävä kehitys. Viimeisenä seitsemästä laaja-alaisen osaamisen osa-alueesta onkin ”Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen”. Siihen kuuluu menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisten yhteyksien sekä erilaisten tulevaisuusvaihtoehtojen pohtiminen. OPS:n mukaan oppilaita tulee ohjata ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle. Heidän tulee saada valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävän tulevaisuuden näkökulmasta. Laaja-alaisessa osaamisalueessa nimeltä ”Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu” taas todetaan, että kulttuurisesti kestävä elämäntapa edellyttää kulttuurista osaamista. ”Perusopetuksessa oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia sosiaalisia, kulttuurisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan. Heitä kannustetaan pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa.”

Kekriprojekti tarjoaa oivalluksia ihmisyyteen kasvuun, kestävän tulevaisuuden rakentamiseen sekä kulttuuriseen osaamiseen liittyen: alkaen kekrijuhlaan liittyvistä tavoista sekä juhlan merkityksestä yksilön ja yhteisön hyvinvoinnille aina ympäristöä sekä menneitä ja tulevia sukupolvia kunnioittavien elämänvalintojen merkitykseen. Projektin päätöstehtävässä eritelläänkin muun muassa sitä, mitä ollaan kekriprojektin aikana opittu kestävästä elämäntavasta. Kekriin perehtymällä kartutetaan paitsi kulttuurista osaamista myös kulttuurista lukutaitoa. Se on merkittävä osa monilukutaitoa, joka on niin ikään yksi tulevan OPS:nn laaja-alaisen osaamisen alueista. Kekriprojekti kannustaa myös kulttuuriperinnön tuntemukseen ja sen pohjalta aktiivisesti uuden kulttuurin luomiseen.

Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuria koskevassa luvussa OPS 2016 määrittää toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet. Nekin korostavat vastuuta ympäristöstä, kestävään tulevaisuuteen suuntautumista sekä maan kulttuuriperinnön ja kulttuurisen monimuotoisuuden hyödyntämistä. Nämä periaatteet toteutuvat luonnollisesti kekriprojektissa.


KEKRIPROJEKTIT

Tästä löydät suunnitelman alakoulun kekriprojektille.

Tästä löydät suunnitelman yläkoulun kekriprojektille.


KEKRIOPPITUNNIT

Myös kekrioppitunti integroi eri oppiaineitten sisältöjä.

Tuntisuunnitelma alakouluun.

Alkuopetukseen soveltuvat myös varhaiskasvatuksen opetustuokiot.

Tuntisuunnitelma yläkouluun.
Ylös